O Nas

Celem Misji Teen Challenge jest:

– zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym,
– wypracowanie skutecznych metod zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym,
– pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, starszym, niepełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom, bezdomnym i potrzebującym oraz chorym,
– ułatwianie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie ludziom dotkniętym wykluczeniami społecznymi,
– upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o kosztach i skutkach wykluczeń społecznych
– współpraca i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej, kościołami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym,
– rozpowszechnianie w społeczeństwie zasad etyki chrześcijańskiej i kształtowanie postaw tolerancji religijnej wobec wszystkich wyznań i przekonań,
– pomoc ludziom pracującym i chcącym pracować wśród ludzi zagrożonych i ulegających wykluczeniom społecznym, w ich dążeniach do osiągnięcia wysokiego poziomu zawodowego i etycznego,
– rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom,
– udzielanie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych pomocy w postaci: opieki, dokształcania i organizowania wypoczynku, zakładania i prowadzenia szkół niepublicznych, świetlic i klubów,
– działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
– wszelka inna działalność charytatywna i pomoc społeczna.